Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Skogsfloating

Op alle leveringen van diensten en/of producten Skogsfloating zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die worden gebruikt en bindend zijn voor alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Skogsfloating, e.e.a. voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Skogsfloating: Skogsfloating, statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de Mortelakkers 6, 5271 HX te Sint Michielsgestel en ingeschreven als handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder Pulse to Move nummer 30205675.
 3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Skogsfloating een overeenkomst heeft gesloten, beoogt te sluiten of aan wie een offerte wordt verstrekt, gericht op de afname van een dienst en/of product van Skogsfloating.
 4. Partijen: Skogsfloating en de wederpartij.
 5. Offerte: de schriftelijke aanbieding van Skogsfloating aan de wederpartij om tegen een bepaalde prijs een of meerdere producten of diensten te verrichten.
 6. Overeenkomst: iedere tussen Skogsfloating en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Skogsfloating zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten, digitale inhoud en/of het leveren van producten tegen een afgesproken prijs. Onder het verlenen van diensten vallen in elk geval trainingen en individuele begeleiding, onder het leveren van digitale inhoud en producten valt in elk geval materiaal ten behoeve van deskundigheidsbevordering op het terrein van Skogsfloating.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij via een door Skogsfloating georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals aanmelden via de website en per e-mail. De overeenkomst op afstand wordt in deze Algemene Voorwaarden mede onder het begrip overeenkomst begrepen.
 8. Training: een samenhangend geheel van georganiseerde deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord op het terrein van Skogsfloating, die vanwege Skogsfloating wordt verzorgd. Dit kan bij voorbeeld ook een cursus, workshop, modulair programma, lezing, masterclass, coachingsactiviteit of intervisieactiviteit zijn. De training kan zowel vis-a-vis, via zoom of skype, in schriftelijke vorm of digitaal plaatsvinden en kan de vorm hebben van een open inschrijving, maatwerk of een in company variant.
 9. Open inschrijving: de overeenkomst met betrekking tot diensten waarvoor eenieder zich kan inschrijven en die niet volgens specificaties van de wederpartij zijn samengesteld.
 10. Maatwerk: diensten die volgens specificaties van de wederpartij door of namens Skogsfloating worden aangeboden.
 11. In-company: de omstandigheid dat de diensten op locatie van de wederpartij of een andere overeengekomen en door wederpartij aangewezen locatie worden verleend.
 12. Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail, internet of ander elektronisch medium.
 13. Deelnemer: degene die is aangemeld voor een training bij Skogsfloating en/of deelneemt aan een training die vanwege Skogsfloating wordt verzorgd.
 14. Aanmelder: degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een training.
 15. Website: de website van Skogsfloating

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, overeenkomsten op afstand en leveringen tussen Skogsfloating en de aanmelder/wederpartij, doch gelden waar dat van toepassing is ook voor de deelnemer aan de training.
 2. Door het aanmelden/inschrijven voor een training, het verstrekken van een opdracht en het sluiten van een overeenkomst aanvaardt de aanmelder/deelnemer/ wederpartij deze Algemene Voorwaarden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Skogsfloating daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt. De toepasselijkheid van inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Skogsfloating en de wederpartij treden in dat geval in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) te behouden.
 7. Bepalingen die naar hun aard en/of strekking bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voor te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren onder meer de artikelen over geheimhouding, intellectuele eigendom, niet toerekenbare tekortkoming, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
 8. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 3 – Aanbod, totstandkoming, opschorting en ontbinding overeenkomst

 1. Tenzij er een andere termijn van aanvaarding is vermeld, hebben alle offertes en andere aanbiedingen van Skogsfloating gedurende een termijn van 30 dagen na offerte/aanbiedingsdatum een vrijblijvend karakter.
 2. Offertes en andere aanbiedingen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie. De wederpartij staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van een overeenkomst tijdig en naar waarheid is en wordt verstrekt. Aan een aanbod van Skogsfloating dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Skogsfloating is slechts aan de offertes en overige aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding daarvan schriftelijk en binnen de geldigheidsduur van de offerte door de wederpartij plaatsvindt.
 4. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in de offertes en overige aanbiedingen van Skogsfloating uitgedrukt in euro’s en exclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten, ten laste van de wederpartij.
 5. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Skogsfloating binden haar niet.
 6. Een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door de aanmelder/wederpartij, van het aanbod van Skogsfloating. In geval de overeenkomst door middel van een overeenkomst op afstand is aangegaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de inschrijving per e-mail aan de aanmelder/wederpartij is bevestigd.
 7. Indien de aanmelder/wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De aanmelder/wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 8. Vóór aanvang van een training mag een deelnemer op ieder moment kosteloos worden vervangen door een andere natuurlijk persoon, mits deze voldoet aan de door Skogsfloating gestelde voorwaarden en deze persoon instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Skogsfloating kan om haar moverende redenen te allen tijde deelname van een aanmelder aan een training weigeren. Zo kunnen er aan de deelname toelatingseisen gesteld worden, bijvoorbeeld met betrekking tot eerder gevolgde trainingen. Ook kan Skogsfloating een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal deelnemers voor een training.
 10. Indien wordt ingeschreven voor een reeds volgeboekte training, dan wordt de aanmelder op een wachtlijst geplaatst. De aanmelder/wederpartij krijgt hiervan bericht, uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de inschrijving. Indien er bij een volgeboekte training plaatsen vrijkomen, dan wordt de aanmelder/wederpartij die het langst op de wachtlijst staat gevraagd om zich alsnog definitief in te schrijven.
 11. Het staat Skogsfloating te allen tijde vrij om de inhoud en opzet van een open inschrijvingsprogramma op ondergeschikte punten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, zonder dat daardoor enige aanspraak op terugbetaling of schadevergoeding ontstaat.
 12. Trainingen vinden plaats op door Skogsfloating aangewezen data, locaties en tijdstippen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van in-company dienstverlening, staat de wederpartij ervoor in dat de locatie van uitvoering goed bereikbaar is per auto en op die locatie een lokaal aanwezig is die geschikt is voor de overeengekomen dienstverlening. De wederpartij staat ervoor in dat de door Skogsfloating tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen.
 13. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Skogsfloating zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van een offerte, overige aanbieding of overeenkomst, dan is Skogsfloating bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel in de prijs aan te passen. Hierover vindt nadrukkelijk overleg plaats met de wederpartij.
 14. Wijzigingen in een oorspronkelijke overeenkomst die door toedoen van de wederpartij zijn ontstaan, kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst door de wederpartij zijn voor diens rekening. Skogsfloating zal voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
 15. Skogsfloating is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Skogsfloating ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 16. Skogsfloating is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat gedeeltelijke of gehele nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 17. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de aanmelder/wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Skogsfloating gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Dit tenzij de aanmelder/ wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.
 18. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst geleden schade voor rekening van de aanmelder/wederpartij.
 19. Indien Skogsfloating de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de aanmelder/wederpartij terstond opeisbaar.

Artikel 4 – Betalingscondities diensten, digitale inhoud en producten

 1. De prijzen van de vanwege Skogsfloating verzorgde diensten, digitale inhoud en producten zijn vermeld op het door Skogsfloating verstrekte voorlichtingsmateriaal en op de website. Deze prijzen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen. Skogsfloating heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet gelden ten aanzien van reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. Indien de overeenkomst door de wederpartij wordt geannuleerd en een of meer bijeenkomsten naar een latere datum worden verschoven, is sprake van een nieuwe overeenkomst, in welk geval de ten tijde van het tot stand komen van de nieuwe overeenkomst geldende prijs van toepassing zal zijn. Bij een datumwijziging van een training vanwege Skogsfloating die de aanmelder/wederpartij niet schikt, is door deze geen betaling van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Indien de aanmelder/ wederpartij het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal Skogsfloating de onverschuldigde betaling vergoeden op een door de aanmelder/ wederpartij aangewezen bankrekeningnummer.
 3. Prijzen zijn exclusief eventuele arrangementkosten, alsmede reiskosten te maken in verband met de uitvoering van maatwerkopdrachten en in-company diensten.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de door Skogsfloating voorgeschreven wijze en binnen de door Skogsfloating vermelde termijn. Voor de door Skogsfloating verzonden facturen geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Bij niet tijdige betaling is de aanmelder/wederpartij van rechtswege in verzuim. De aanmelder/wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment dat de aanmelder/ wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Tenzij uit uitdrukkelijk gemaakte betaalafspraken anders voortvloeit, is Skogsfloating steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. In geval van vooruitbetaling is Skogsfloating niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door Skogsfloating is ontvangen.
 6. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 7. In het geval dat vanwege Skogsfloating dienstverlening kosteloos wordt aangeboden, dient een deelnemer zich voorafgaand aan de dienstverlening schriftelijk aan te melden. Er zijn geen kosten verbonden voor de deelnemer of de wederpartij aan de dienstverlening, tenzij de deelnemer of de wederpartij de deelname annuleert binnen vijf werkdagen voor de dienstverlening, of zonder voorafgaand bericht niet deelneemt aan de dienstverlening. Bij te late annulering of no show brengt Skogsfloating de aanmelder/wederpartij kosten in rekening. In het geval van gratis bijeenkomsten wordt zowel bij een te late annulering als no show een bedrag van € 25,- in rekening gebracht.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de aanmelder/ wederpartij van rechtswege in. Indien de aanmelder/wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het trainingsgeld, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00 ex btw. Indien de aanmelder/wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de hoogte van de buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform artikel 6:96 lid 2 sub c BW.
 9. Alle door Skogsfloating gemaakte en nog te maken kosten ter verkrijging van de door de aanmelder/wederpartij verschuldigde bedragen, waaronder gerechtelijke, buiten gerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de aanmelder/ wederpartij.

Artikel 5 – Uitvoering van een trainingsovereenkomst

 1. De inhoud van een training stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. Skogsfloating is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
 2. Een overeenkomst leidt voor Skogsfloating tot een inspanningsverplichting en nimmer tot een resultaatverplichting. De vanwege Skogsfloating te leveren diensten zullen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd.
 3. Skogsfloating kan er niet voor instaan dat de wederpartij dan wel deelnemer die resultaten behaalt die deze met het volgen van een training beoogt te behalen.
 4. Skogsfloating is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Skogsfloating, draagt Skogsfloating geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een doen of nalaten van de bedoelde derden.
 5. Skogsfloating stelt het voor de training benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voor zover in het voorlichtingsmateriaal of de overeenkomst anders is weergegeven.
 6. De aanmelder/deelnemer/wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Skogsfloating aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de aanmelder/deelnemer/ wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Skogsfloating worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Skogsfloating zijn verstrekt, heeft Skogsfloating, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende reële extra kosten, volgens de door Skogsfloating gebruikelijk gehanteerde tarieven, aan de aanmelder/deelnemer/wederpartij in rekening te brengen.
 7. Iedereen die betrokken is bij het verzorgen, geven of ontvangen van een training dient zich tijdens de training en in alle communicatie te gedragen zoals in het algemeen maatschappelijk verkeer als behoorlijk wordt beschouwd. Zij onthouden zich van enige vorm van discriminatie op welke grond dan ook, alsmede van dreigen met of gebruiken van intimidatie, agressie en geweld in verbale, fysieke of andere vorm.
 8. Een deelnemer is gehouden om de aanwijzingen die vanwege Skogsfloating worden gegeven strikt na te leven. Het is de deelnemer expliciet niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de dienstverlening door of namens Skogsfloating audio- of video-opnamen te maken, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 9. Skogsfloating is gerechtigd een deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen dan wel de overeenkomst te beëindigen indien de deelnemer de regels zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van Skogsfloating niet of onvoldoende naleeft c.q. de deelname van betrokkene te belastend is voor andere deelnemers. Tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden, dit ter beoordeling van Skogsfloating, kan er in voorkomende gevallen geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (een deel van) het verschuldigde bedrag.
 10. Het is een aanmelder/deelnemer/wederpartij nadrukkelijk niet toegestaan op basis van de vanwege Skogsfloating geleverde diensten, digitale inhoud en/of producten zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke dienstverlening te ontwikkelen of te verzorgen, noch het trainingsmateriaal te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skogsfloating.

Artikel 6 – Annuleren van een overeenkomst inzake een open inschrijving

 1. De annuleringsregeling van dit artikel is van toepassing op het annuleren door of namens de aanmelder/wederpartij van een open inschrijving voor trainingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en door Skogsfloating schriftelijk bevestigd in de bevestiging van deelname.
 2. Skogsfloating behoudt zich het recht voor om tot 7 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum een training uit te stellen of geen doorgang te laten vinden, indien daartoe door Skogsfloating voldoende redenen worden geacht. Onvoldoende deelname, ziekte of ontstentenis van de docenten, dan wel niet toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 8 worden mede onder het begrip ‘voldoende redenen’ begrepen. In dergelijke gevallen zal Skogsfloating alle vanwege de aanmelder/wederpartij reeds betaalde bedragen restitueren.
 3. Skogsfloating behoudt zicht het recht voor om de levering van diensten, digitale inhoud en producten te weigeren indien facturen voor deelname aan eerdere diensten niet voldaan zijn.
 4. Het annuleren van een open inschrijving dient schriftelijk te geschieden. Indien (een gedeelte van) het voor het open inschrijvingsprogramma verschuldigde bedrag reeds is betaald, wordt dit verrekend met de verschuldigde annuleringskosten. Indien een aanmelder/deelnemer vanaf de aanvang van de training niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de bijeenkomsten die deel uitmaken van de training waarvoor deze staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het trainingsbedrag of een deel hiervan.
 5. Met inachtneming van het gestelde in artikel 5 heeft de aanmelder/wederpartij bij annu-lering voorafgaand aan de start van een training het recht om iemand anders die aan de gestelde voorwaarde voldoet, in plaats van de oorspronkelijk aangewezen deelnemer te laten deelnemen aan het programma. Op een dergelijke in-de-plaats-stelling zijn wat betreft annulering de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 6. Skogsfloating heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer vóór aanvang van een bijeenkomst met betrekking tot een open inschrijving, van deelname uit te sluiten, in welke gevallen aanspraak wordt gemaakt op terugbetaling van het volledige ter zake aan Skogsfloating betaalde bedrag. Skogsfloating behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan één uur te laat komt, de toegang tot de betreffende bijeenkomst te weigeren, indien dit naar het oordeel van Skogsfloating een verstorende invloed heeft op de activiteiten. In dat geval kan ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op enige restitutie. Skogsfloating behoudt zich voorts het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt, uit de bijeenkomst te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van Skogsfloating een verstorende invloed heeft op de activiteiten. In dat geval kan ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op enige restitutie.
 7. Bij annulering door de aanmelder/wederpartij:
 8. Tot 4 weken voor aanvang van de training is er door de aanmelder/wederpartij alleen een bedrag van € 25 voor administratiekosten verschuldigd;
 9. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de training is 50% van de trainingsprijs verschuldigd;
 10. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training c.q. als de training al gestart is, is de aanmelder/deelnemer/wederpartij het volledige cursusgeld verschuldigd;
 11. Bij annulering van een digitale training is 25% van de trainingsprijs met een minimum van € 75,00 verschuldigd;
 12. Bij annulering van een digitale training na verstrekking van de inlogcode aan aanmel-der/deelnemer, is 100% van de trainingsprijs verschuldigd.

  De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren zullen door Skogsfloating voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder/ deelnemer/wederpartij daaraan de voorkeur geeft, zal dit bedrag door Skogsfloating aan de aanmelder/deelnemer/wederpartij worden geretourneerd.

 1. Indien de aanmelder een particulier is, heeft deze gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen te ontbinden. Als de aanmelder gebruik maakt van dit herroepingsrecht, meldt deze dit binnen de geldende termijn op een ondubbelzinnige wijze aan Skogsfloating. Na de periode van 14 dagen gelden de annuleringsvoorwaarden als opgenomen in dit artikel.

Artikel 7 – Annuleren/wijzigen overeenkomst niet zijnde een open inschrijving

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en door Skogsfloating schriftelijk bevestigd in de bevestiging van deelname, is de annuleringsregeling van dit artikel van toepassing op het annuleren door of namens de aanmelder/wederpartij van een maatwerk training, in company training of andere dienst, niet zijnde een open inschrijving.
 2. Annulering als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te geschieden.
 3. Annulering door wederpartij van de opdracht voor maatwerk/een in company training/andere dienst kan tot 30 dagen vóór de aanvang van het traject geschieden, dit onder aftrek van reeds gemaakte kosten (waaronder een vliegticket). Bij niet annulering is de wederpartij verplicht het totaalbedrag van het maatwerk/de in company training/andere dienst, conform overeenkomst, te voldoen.
 4. Bij annulering door de wederpartij binnen 30 dagen vóór aanvang van het maatwerk/de in company training/andere dienst, is Skogsfloating gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 10 dagen het volledige bedrag. Indien reeds (een gedeelte) van het overeengekomen bedrag is betaald, wordt dit verrekend met de annuleringskosten. Het eventueel teveel betaalde wordt binnen drie weken na annulering teruggestort.
 5. Indien de overeenkomst alleen voorziet in een individueel begeleiding- of coaching-gesprek, kan deze tot 48 uur vóór aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur vóór aanvang van het gesprek, dan wel indien de deelnemer niet op de afspraak verschijnt, is Skogsfloating gerechtigd om het volledige overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot maatwerk/een in company training/overige dienst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 7. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Skogsfloating de wederpartij hierover tevoren inlichten. Indien de noodzaak tot wijzigingen van de overeenkomst zich voordoet, biedt dit voor de wederpartij nimmer een grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 8 – Niet aan Skogsfloating toerekenbare tekortkoming

 1. Onder ‘niet aan Skogsfloating toerekenbare tekortkoming’ wordt in ieder geval begrepen datgene wat omtrent overmacht in wet en jurisprudentie wordt begrepen, evenals het niet- of niet tijdige nakoming van afspraken, levering van goederen en/ of diensten door toeleveranciers of onderaannemers van Skogsfloating, werkstaking, blokkades, ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, ziekte, vertrek of overlijden van specifieke docenten, maatregelen van overheidswege die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maken, evenals elke andere van de wil van Skogsfloating onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk is.
 2. Ingeval Skogsfloating ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming als bedoeld in dit artikel wordt gehinderd de overeengekomen diensten, digitale inhoud of producten tijdig, geheel of gedeeltelijk te leveren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Skogsfloating alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Tevens kan Skogsfloating de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden beschouwen. Dit zonder dat Skogsfloating tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden is, anders dan restitutie of kwijtschelding van het overeengekomen bedrag naar evenredigheid van het gedeelte van de overeenkomst dat door de niet aan Skogsfloating toerekenbare tekortkoming is getroffen.
 3. De aanmelder/wederpartij heeft het recht zich uit een overeenkomst terug te trekken, indien zij van mening is dat op grond van veranderingen, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.
 4. Indien een overeenkomst door de niet toerekenbare tekortkoming blijvend, of niet in een voor de aanmelder/wederpartij acceptabele termijn kan worden nagekomen, dan hebben beide Partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 5. In alle gevallen als bedoeld in dit artikel heeft de aanmelder/wederpartij geen recht op schadevergoeding. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Skogsfloating draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene Voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de aanmelder/deelnemer/wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de aanmelder/deelnemer/wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Skogsfloating kan worden toegerekend.
 2. Skogsfloating is, onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, jegens de aanmelder/deelnemer/wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de aanmelder/deelnemer/wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Skogsfloating in de nakoming van haar dienstverlening.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Skogsfloating aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Skogsfloating toegerekend kunnen worden, en;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 1. Onder toerekenbare tekortkoming wordt uitsluitend verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend professional kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen.
 2. Mocht Skogsfloating aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Skogsfloating te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De aanmelder/deelnemer/wederpartij dient Skogsfloating hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Skogsfloating ter zake vervalt.
 3. Skogsfloating is voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de training, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de deelnemer/wederpartij, ongeacht waar de training plaatsvindt.
 4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Skogsfloating is Skogsfloating, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de aanmelder/deelnemer/ wederpartij is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de overeenkomst. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover de aansprakelijkheid van Skogsfloating voor de desbetreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering en de desbetreffende verzekeraar tot uitkering overgaat. In dat geval is Skogsfloating slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de desbetreffende verzekering wordt uitgekeerd in het desbetreffende geval, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Skogsfloating dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maan-den, wordt voor de vaststelling van het bedrag als bedoeld in dit artikel, de waarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 5. Eventuele aanspraken van de aanmelder/deelnemer/wederpartij in de zin van dit artikel dienen binnen 3 maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanmelder/deelnemer/wederpartij zijn rechten heeft verwerkt.
 6. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van Skogsfloating, zal de wederpartij Skogsfloating vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Skogsfloating.
 7. Skogsfloating is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de aanmelder/deelnemer/ wederpartij is gebaseerd, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is en/of derden die zij bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 8. Skogsfloating bedingt alle wettelijke en contractuele rechten en verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 9. Skogsfloating mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden in te roepen.

Artikel 10 – Klachten

 1. Indien de aanmelder/deelnemer/wederpartij een klacht heeft, kan zij deze melden bij Skogsfloating.
 2. Een klacht dient binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontdekking van de tekortkoming, doch uiterlijk binnen 3 (drie) kalendermaanden na de laatste dag van de training c.q. de levering van de digitale inhoud/het product schriftelijk te worden ingediend met een gedetailleerde omschrijving en onderbouwing van de klacht. Bij gebreke hiervan vloeit er voor Skogsfloating geen enkele verplichting voort.
 3. Indien een ingediende klacht ter zake van de uitvoering van een overeenkomst gegrond wordt verklaard, zal Skogsfloating de overeenkomst alsnog uitvoeren op de wijze zoals overeengekomen tussen partijen, of, afhankelijk van de aard van de klacht, een alternatieve oplossing proberen te vinden.
 4. Indien en zover de klacht gegrond wordt verklaard en het alsnog uitvoeren van de over-eenkomst aantoonbaar zinloos of onmogelijk is geworden, heeft de aanmelder/deelne-mer/wederpartij recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde bedrag.
 5. Vorderingen of verweren gebaseerd op de stelling dat de uitvoering van een overeenkomst niet beantwoordt aan hetgeen de aanmelder/deelnemer/wederpartij redelijkerwijs mocht verwachten, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar na afloop van een trai-ning of het ter beschikking stellen van de digitale inhoud of product.
 6. Alle klachten worden op een zorgvuldige en vertrouwelijke wijze behandeld.

Artikel 11 – Intellectuele en economische eigendom en vertrouwelijkheid

 1. Tenzij door Skogsfloating schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald en ongeacht of aan de aanmelder/deelnemer/wederpartij kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of vermenigvuldiging daarvan, is Skogsfloating te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van de auteursrechten, merk-, modellen-, en alle andere rechten van intellectuele en/of economische eigendom die betrekking hebben op de aan de aanmelder /deelnemer/wederpartij ter beschikking gestelde diensten, producen, materialen en (elektronische) informatie. Skogsfloating blijft houder respectievelijk eigenaar van deze rechten.
 2. De aanmelder/deelnemer/wederpartij verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de overeenkomst aangegeven training(en) en voor de vormgeving, werking, beelden en geluiden van de website van Skogsfloating, waaronder mede begrepen de daarop geplaatste video’s en andere content.
 3. Deelnemers die een training met succes hebben afgerond mogen de materialen die tijdens de training zijn gebruikt in hun eigen beroepspraktijk inzetten, dit onder de voorwaarden van bronvermelding.
 4. Het is de aanmelder/deelnemer/wederpartij in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.
 5. De aanmelder/deelnemer/wederpartij is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan hen een gebruiksrecht is verleend.
 6. Skogsfloating behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke en/of tot de aanmelder/deelnemer/wederpartij herleidbare informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die een vertrouwelijk karakter heeft en die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, behoudens voor zover vereist door het toepasselijke recht. Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de overeenkomst gelden.
 8. Skogsfloating zal ten aanzien van de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie de zorgvuldigheid betrachten die van haar gevergd mag worden
 9. Door het aangaan van een overeenkomst met Skogsfloating gaat de aanmelder /deelnemer/ wederpartij ermee akkoord dat de uit de overeenkomst verkregen (persoons)gegevens door Skogsfloating worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie. Deze gegevens worden door Skogsfloating uitsluitend gebruikt ten behoeve van de administratie, het uitvoeren van de overeenkomst en het toezenden van informatie over Skogsfloating en haar producten en diensten. De aanmelder/deelnemer/wederpartij en Skogsfloating zullen zich houden aan de verplichtingen die op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op hen rusten.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en overige bepalingen

 1. Op alle rechtsverhoudingen (dus inclusief aanbiedingen, overeenkomsten en geschillen) voortvloeiende uit en/of samenhangende met deze Algemene Voorwaarden en de over-eenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht exclusief van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechterlijke instantie in de vestigingsplaats van Skogsfloating aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Skogsfloating behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Bij gebreke van protest van de aanmelder/deelnemer/wederpartij binnen 30 dagen na de mededeling van Skogsfloating van de gewijzigde voorwaarden, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van mededeling op alle nieuwe overeenkomsten, alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de bedoelde mededeling.
 5. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2020. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Skogsfloating. Deze voorwaarden zijn in het Engels vertaald. In geval van strijdigheid, prevaleert de Nederlandse tekst.